Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021

13-09-2021 09:17

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021.

Công văn số 3112/UBND-VHTT ngày 13/9/2021 của UBND thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 30/8/2021.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cùng chung tay, góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. UBND phường Tân Long đã triển khai thực hiện đề nghị 100% cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể phường, các đơn vị, bộ phận chuyên môn, các Tổ dân phố, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường tuyên truyền, phát động Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên, năm 2021.

Nội dung, hình thức, thời gian, giải thưởng của Cuộc thi như sau:

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021.

2. Đối tượng dự thi

2.1. Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Người tham gia cuộc thi đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được lựa chọn đơn vị phường, xã nơi cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

2.2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ biên soạn nội dung câu hỏi, bộ phận giúp việc trực tiếp Ban Tổ chức, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

2.3. Trách nhiệm của người dự thi

- Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm khi tham dự thi thông qua mã định danh của từng cá nhân đăng kí.

- Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về cải cách hành chính (Danh mục tài liệu kèm theo).

3. Nội dung, hình thức, thời gian, giải thưởng

3.1. Nội dung thi: Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về công tác cải cách hành chính trong nội dung các văn bản sau:

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019.

- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012.

- Luật Tiếp công dân năm 2013.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về thực hiện tinh giản biên chế.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

- Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND thành phố về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Thái Nguyên.

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên công bố danh mục dịch vụ công mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

- Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thành phố về thực hiện chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

3.2. Hình thức dự thi

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Thái Nguyên. Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên, tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021 và làm theo hướng dẫn.

- Người tham dự thi được thi nhiều nhất 03 lần trong mỗi tuần (kết quả thi  được tính của lần thi có kết quả cao nhất). Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần.

- Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút, hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, người tham dự thi chỉ được chọn một phương án trả lời đúng.

3.3. Thời gian thi: Cuộc thi có 04 đợt thi trong 04 tuần: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 18/10/2021.

- Tuần thứ Nhất: Bắt đầu từ 00h00’ngày 20/9/2021 đến 24h00’ ngày 26/9/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ Nhất vào 11h00’ ngày 27/9/2021.

- Tuần thứ Hai: Bắt đầu từ 00h00’ngày 27/9/2021 đến 24h00’ ngày 03/10/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ Hai vào 11h00’ ngày 04/10/2021.

- Tuần thứ Ba: Bắt đầu từ 00h00’ngày 04/10/2021 đến 24h00’ ngày 10/10/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ Ba vào 11h00’ ngày 11/10/2021.

- Tuần thứ Tư: Bắt đầu từ 00h00’ngày 11/10/2021 đến 24h00’ ngày 17/10/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ Tư vào 11h00’ ngày 18/10/2021.

3.4. Cơ cấu giải thưởng

- Giải cá nhân: Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng hằng tuần đối với cá nhân đoạt giải theo cơ cấu: 02 giải Nhất; 05 giải Nhì; 08 giải Ba; 10 giải khuyến khích.

- Giải tập thể: Trên cơ sở tổng hợp kết quả chung của từng phường, xã; UBND thành phố tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều nhất, đảm bảo chất lượng hiệu quả và thành tích cao…cơ cấu giải tập thể cuộc thi gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

- Ban tổ chức đề nghị UBND thành phố xem xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi.

- Hình thức trao thưởng: Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải bằng hình thức phù hợp.

 

thainguyen.gov.vn./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 137902

PHƯỜNG TÂN LONG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:Tổ 6, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Long. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ